ide Adayı

ide Adayı

Aday Veli

ide okulları olarak, Türkiye’nin en önemli özel okullarında uzun dönem çalışmış deneyimli kadromuz, eğitim teknolojileri
alanında yürüttüğümüz çalışmalar ve öğrencilerimize yarının yetkinliklerini kazandıracak modern eğitim yaklaşımımızla
kendine güvenen, dünyayı anlayan nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz.

Anaokulu

Anaokulu, başarılı bir eğitim hayatının temelidir. Özel ide Anaokulu’nda, öğrencilerimizin farklılıklarını göz
önünde bulundurarak ve yaratıcı süreçlerini destekleyerek uyguladığımız eğitim programıyla okul
olgunluğuna ulaşmasını hedefleriz. Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen müfredat
temel alınır, eğitim içerikleri zenginleştirilerek uygulanır.
Oyun Etkinliği
Problem çözme ve farklı stratejiler geliştirme konusunda en önemli araç olan oyunla, çocuğun çevresini
keşfetmesini sağlamak; ilişki kurma ve araştırma becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Türkçe Dil Etkinliği

Dili düzgün ve akıcı kullanma becerisi kazandırarak kendini ifade etmek ve okuma öncesi ses farkındalığı
kazandırmak hedeflenir .
Okuma-Yazma ve Matematiğe Hazırlık Çalışmaları
El-göz koordinasyonlarını destekleyecek etkinlikler ve çizgi çalışmalarının yanı sıra, bilişsel becerileri
kazandıracak etkinliklerle okuma yazmaya hazır olunması hedeflenir.

Fen Etkinliği

Merak etmeye, gözlem ve araştırma yapmaya, inceleme ve keşfetmeye yönlendirmek aynı zamanda çevre
bilinci kazandırmak hedeflenir.

Sanat Etkinliği

Yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmesi hedeflenir.
Yabancı Dil (İngilizce)
İngilizceyi duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi
ve İngilizce öğrenme merakının gelişmesi hedeflenir.

Düşünme Becerileri

Öğrencilerin soru sorma, akıl yürütme, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenir.
Dans, Beden Eğitimi, Drama, Müzik
Branş derslerinde hem bireysel, hem de grup halinde çalışmayı öğrenmek, temel hareket becerileri
kazanmak kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, sanatsal becerilerini, yaratıcılıklarını ve ritim duygularını
geliştirmek hedeflenir.

İlkokul

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam
becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her
öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla
zenginleştiririz.
Özel ide İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfları aynı sınıf
öğretmeni ile devam eder. 3. sınıfa geçerken sınıflar karıştırılır, öğretmenleri değişir. 3. ve 4. sınıfları aynı
sınıf öğretmeni ile devam eder.  Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş
öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli

ide’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl
öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.
Müfredata Ek Dersler
Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Dans ve Düşünme
Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi
öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Okuma Alışkanlığı

Öğrencilerimizin okuma sevgisi kazanmaları küçük yaşlardan itibaren önemsediğimiz en önemli alışkanlıktır.
Türkçe ders kazanımlarını okuduğumuz kitapların içine entegre ederek öğrenmeyi hem zevkli hale getiririz,
hem de kalıcı öğrenme sağlamayı hedefleriz.

Geziler

Okul gezilerimizin amacı; müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmaları, öğrencilerin merak ve
öğrenme isteklerini canlı tutma ve yaşantı zenginliği kazandırmaktır. Geziler ünite konuları ya da birlikte
okuduğumuz kitapların konularına paralel olarak seçilir.

Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim
teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde
yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

Ortaokul

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde
öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların
milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız. Özel ide
Ortaokulu’nda öğrencilerimiz, Atatürk ilkelerinden ödün vermeden yaşam becerileri ile entegre edilmiş,
akademik yönü kuvvetli bir eğitim alır; İngilizceyi etkin kullanan, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme
becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişirler.
Farklılıklara Açık Eğitim

Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler yeni
arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.
Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
ide okullarında öğrenme sürecini yakından takip edilir, farklı yollarla öğrenen öğrencileri desteklemek
amacıyla bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların
yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB
tarafından önerilen ders kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve önerilen özgün
materyaller, çalışma kağıtları ve eğitim teknolojileriyle desteklenir.

Sosyal Eğitim Alanları

Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir
konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir.
Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla sosyal yardım
projeleri düzenlenir. Yaşlılar evi, ihtiyaç sahibi kurumlar ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir.
Sosyal yardım projeleri, öğrenciler veya öğretmenler tarafından önerilir ve organize edilir.

Lise

Lise, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak hayatlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini
şekillendirdikleri önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini ortaya
çıkarmayı hedefler; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek
oluruz. 

Lise Hayatı Boyunca Danışmanlık

Danışman öğretmenlerimiz, lise boyunca her öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini
takip eder. Onlara mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli
dersleri seçmelerinde yardımcı olur. Yurt dışı ve yurt içi üniversite danışmanları ise dokuzuncu sınıftan
başlayarak yaptıkları bireysel görüşmelerle, her öğrenciye kendisine en uygun üniversiteye girmesi için
destek verir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Hazır Öğrenciler

Özel ide Lisesi’nde öğrencilerimiz sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki üniversitelerde de öğrenim
görebilecek şekilde hazırlanır. Okulumuzda hazırlık sınıfında yoğun bir İngilizce programı uygulanırken,
dokuzuncu ve onuncu sınıflarda Milli Eğitim programının branş dersleri, on birinci sınıftan itibaren de çok
zengin bir seçmeli dersler yelpazesi öğrencilerimize sunulur.
Ayrıca isteyen öğrenciler, öğrenim hayatlarının son iki yılında IB Diploma Programı’na katılabilirler. Bu
program yüksek akademik standartlarıyla tanınan, öğrencilerin altı farklı disiplinden ders aldıkları, toplamda
iki yıl süren ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri tarafından kabul edilen bir programdır.  
Eğitim Modeli

Dünyada kabul görmüş PYP, High Scope, Montessori, Reggio Emilio ve Wardorf gibi eğitim yaklaşımlarının
güçlü yönlerini sentezleyerek özgün bir eğitim programıyla eğitim veriyoruz. Her öğrencinin farklı
öğrendiğini kabul ederek, hepsine hitap edebilmek için dersleri farklı yaklaşımlarla işliyoruz.
Öğretim modelimizin önemli bir parçası da Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan PASS
yaklaşımından oluşuyor. PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme
modelidir. ide okulları’nın öğrenme sürecinde bilimsel yaklaşım ve çocukların öğrenme yetkinliklerini
geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirleyerek kullanıyoruz. ide Bilişsel
Destek Birimi aracılığıyla, öğrencilerimizin bilişsel alanlarının geliştirilmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz.
Böylece, öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapmış oluyoruz.
PASS ile beynin çok yönlü çalışmasını desteklenerek, öğrenme performansı arttırılır ve kalıcı öğrenme
sağlanır.

Yabancı Dil Eğitimi

ide’de birinci yabancı dil İngilizce’dir. Anasınıfında yabancı dil eğitimi görmeye başlayan öğrencilerimizin
ilkokulu bitirdiklerinde A1-A2, ortaokulu bitirdiklerinde ise B1-B2 seviyesinde İngilizce bilgisine ulaşmalarını
amaçlıyoruz.
İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Biz ide’de bunu
sağlamak için büyük çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan deneyimli bir öğretmen kadrosuna sahibiz.
Kadromuzun en az %70’i ana dili İngilizce olan (İngiliz, Amerika, Kanada vb. vatandaşı) öğretmenlerden
oluşuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce
olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
İkinci yabancı dilimiz olan İspanyolca eğitimi, 4. sınıfta başlıyor. Dersler, anadili İspanyolca olan öğretmenler
tarafından veriliyor.

Okula Kabul Sınavı

5, 6, 7 ve 8. sınıfa geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen Öğrenci Kabul Sınavı ile her eğitim-öğretim yılı
başında belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.
Okula Kabul Sınavı, Ocak – Haziran ayları arasında yapılır. Başarılı öğrencilere de sınav sonuçları
doğrultusunda %100’ kadar burs imkanı sağlanmaktadır.
Sınavın Uygulanması: 5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak sınavda her seviyede müfredata
uygun çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır, gözetmen eşliğinde yapılır.
Sonuçların İlanı:
Sınav sonuçları, 2 gün içinde değerlendirilerek iletişim numaraları ve mail üzerinden bildirilir.

Eğitim Bursuna Hak Kazanma Koşulları

Öğrencinin okula kabul edilmesi için 50 ve üzerinde puan alması gerekir.
Sınav sonucunda üstün başarı elde eden öğrenciye, değişik oranlarda eğitim bursu verilir. Burs oranları
aşağıdaki şekilde belirlenir.
Sınav sonucuna göre burs oranları;
Burs Oranları
50 – 59,9 Okula Kabul
60 – 64,9 10%
65 – 69,9 20%

70 – 74,9 30%
75 – 79,9 40%
80 – 84,9 50%
85 – 89,9 60%
90 – 94,9 75%
95 – 100 100%

Okul Saatleri

Dersler saat 08.50’de başlar, son ders zili ise saat 15.55’te çalar. En geç, 16.10 gibi servisler okuldan hareket
etmiş olur.

Sağlık Hizmeti

Okulumuz, acil durumlarda öğrencilerimizi götürebileceğimiz en yakın hastane olan Özel Çamlıca Medicana
Hastanesi ile anlaşmalıdır.
Aynı zamanda okul saatleri içerisinde, tam zamanlı görev alan okul hemşiremiz bulunuyor.

Yemek Hizmeti

Okulumuzda yemek hizmeti, Compass Group PLC.’nin bünyesinde yer alan ve 1987’den beri özel şirket ve
okullarda hizmet veren Türkiye’nin lider yemek sağlayıcılarından Sofra Group tarafından verilmektedir.
Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşamüstü de bir ara öğünümüz bulunuyor.
Yemekler okulumuzun yemekhanesindeki mutfakta, hijyenik koşullarda günlük olarak ve içme suyu
kullanılarak hazırlanır. Kullanılan ürünlerin hepsi markalı ürünlerdir. Donmuş ürün kullanılmaz.
Öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma amacıyla sofrada tuz bulunmaz.
Aylık yemek listeleri sağlık ve beslenme koşulları, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak
özenli bir çalışma ile komisyon tarafından hazırlanır ve diyetisyen tarafından kontrol edilir. Aylık listeler
web sayfasında yayınlanır.
Yemekhane çalışanlarının tümü periyodik sağlık kontrolünden geçer.

Servis Hizmeti

Servis Hizmetleri, 1997 yılından beri özel okul öğrenci taşımacılığı yapmakta olan Nergiz Turizm tarafından
verilmektedir.
Servis kayıt işlemleri için, Eylül ayında açıklanan tarihlerde Nergiz Turizm yetkilileri ile iletişime
geçebilirsiniz.

Temizlik ve Güvenlik Hizmeti

Okulumuzun temizlik ve güvenlik hizmetleri, tesis yönetim hizmetleri sektöründe lider konumunda olan ISS
Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

Yıllık Eğitim Ücreti

İstanbul özel okulları arasında kendine ayrıcalıklı bir yer edinen ide okulları, eğitim yaklaşımı ve yıllık
eğitim-öğretim fiyatları hakkında detaylı bilgi edinmek için http://www.ide.k12.tr/on_kayit üzerinden form
doldurabilirsiniz.