ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide Veli Adayı

ide Veli Adayı

ide okulları olarak, Türkiye’nin en önemli özel okullarında uzun dönem çalışmış deneyimli kadromuz, eğitim teknolojileri alanında yürüttüğümüz çalışmalar ve öğrencilerimize yarının yetkinliklerini kazandıracak modern eğitim yaklaşımımızla kendine güvenen, dünyayı anlayan nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz.

Anaokulu
Anaokulu, başarılı bir eğitim hayatının temelidir. Özel ide Anaokulu’nda, öğrencilerimizin farklılıklarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcı süreçlerini destekleyerek uyguladığımız eğitim programıyla okul olgunluğuna ulaşmasını hedefleriz. Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen müfredat temel alınır, eğitim içerikleri zenginleştirilerek uygulanır.

Oyun Etkinliği
Problem çözme ve farklı stratejiler geliştirme konusunda en önemli araç olan oyunla, çocuğun çevresini keşfetmesini sağlamak; ilişki kurma ve araştırma becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Türkçe Dil Etkinliği
Dili düzgün ve akıcı kullanma becerisi kazandırarak kendini ifade etmek ve okuma öncesi ses farkındalığı kazandırmak hedeflenir. Okuma-Yazma ve Matematiğe Hazırlık Çalışmaları El-göz koordinasyonlarını destekleyecek etkinlikler ve çizgi çalışmalarının yanı sıra, bilişsel becerileri kazandıracak etkinliklerle okuma yazmaya hazır olunması hedeflenir.

Fen Etkinliği
Merak etmeye, gözlem ve araştırma yapmaya, inceleme ve keşfetmeye yönlendirmek aynı zamanda çevre bilinci kazandırmak hedeflenir.

Sanat Etkinliği
Yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmesi hedeflenir.

Yabancı Dil (İngilizce)
İngilizceyi duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi ve İngilizce öğrenme merakının gelişmesi hedeflenir.

Düşünme Becerileri
Öğrencilerin soru sorma, akıl yürütme, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Dans, Beden Eğitimi, Drama, Müzik
Branş derslerinde hem bireysel, hem de grup halinde çalışmayı öğrenmek, temel hareket becerileri
kazanmak kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, sanatsal becerilerini, yaratıcılıklarını ve ritim duygularını
geliştirmek hedeflenir.

İlkokul
İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.
Özel ide İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder. 3. sınıfa geçerken sınıflar karıştırılır, öğretmenleri değişir. 3. ve 4. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder.  Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli 
ide’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.

Müfredata Ek Dersler
Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Dans ve Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Okuma Alışkanlığı
Öğrencilerimizin okuma sevgisi kazanmaları küçük yaşlardan itibaren önemsediğimiz en önemli alışkanlıktır. Türkçe ders kazanımlarını okuduğumuz kitapların içine entegre ederek öğrenmeyi hem zevkli hale getiririz, hem de kalıcı öğrenme sağlamayı hedefleriz.

Geziler
Okul gezilerimizin amacı; müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmaları, öğrencilerin merak ve öğrenme isteklerini canlı tutma ve yaşantı zenginliği kazandırmaktır. Geziler ünite konuları ya da birlikte okuduğumuz kitapların konularına paralel olarak seçilir.

Kulüpler
Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

Ortaokul
Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız. Özel ide Ortaokulu’nda öğrencilerimiz, Atatürk ilkelerinden ödün vermeden yaşam becerileri ile entegre edilmiş, akademik yönü kuvvetli bir eğitim alır; İngilizceyi etkin kullanan, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişirler.

Farklılıklara Açık Eğitim
Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
ide okullarında öğrenme sürecini yakından takip edilir, farklı yollarla öğrenen öğrencileri desteklemek amacıyla bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB tarafından önerilen ders kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve önerilen özgün materyaller, çalışma kağıtları ve eğitim teknolojileriyle desteklenir.

Sosyal Eğitim Alanları
Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla sosyal yardım projeleri düzenlenir. Yaşlılar evi, ihtiyaç sahibi kurumlar ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir. Sosyal yardım projeleri, öğrenciler veya öğretmenler tarafından önerilir ve organize edilir.

Lise
Lise, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak hayatlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarmayı hedefler; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek oluruz.

Lise Hayatı Boyunca Danışmanlık
Danışman öğretmenlerimiz, lise boyunca her öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini takip eder. Onlara mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçmelerinde yardımcı olur. Yurt dışı ve yurt içi üniversite danışmanları ise dokuzuncu sınıftan başlayarak yaptıkları bireysel görüşmelerle, her öğrenciye kendisine en uygun üniversiteye girmesi için destek verir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Hazır Öğrenciler
Özel ide Lisesi’nde öğrencilerimiz sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki üniversitelerde de öğrenim görebilecek şekilde hazırlanır. Okulumuzda hazırlık sınıfında yoğun bir İngilizce programı uygulanırken, dokuzuncu ve onuncu sınıflarda Milli Eğitim programının branş dersleri, on birinci sınıftan itibaren de çok zengin bir seçmeli dersler yelpazesi öğrencilerimize sunulur. Ayrıca isteyen öğrenciler, öğrenim hayatlarının son iki yılında IB Diploma Programı’na katılabilirler. Bu program yüksek akademik standartlarıyla tanınan, öğrencilerin altı farklı disiplinden ders aldıkları, toplamda iki yıl süren ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri tarafından kabul edilen bir programdır.  

Eğitim Modeli
Dünyada kabul görmüş PYP, High Scope, Montessori, Reggio Emilio ve Wardorf gibi eğitim yaklaşımlarının güçlü yönlerini sentezleyerek özgün bir eğitim programıyla eğitim veriyoruz. Her öğrencinin farklı öğrendiğini kabul ederek, hepsine hitap edebilmek için dersleri farklı yaklaşımlarla işliyoruz.
Öğretim modelimizin önemli bir parçası da Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan PASS yaklaşımından oluşuyor. PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme
modelidir. ide okulları’nın öğrenme sürecinde bilimsel yaklaşım ve çocukların öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirleyerek kullanıyoruz. ide Bilişsel Destek Birimi aracılığıyla, öğrencilerimizin bilişsel alanlarının geliştirilmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Böylece, öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapmış oluyoruz. PASS ile beynin çok yönlü çalışmasını desteklenerek, öğrenme performansı arttırılır ve kalıcı öğrenme sağlanır.

Yabancı Dil Eğitimi
ide’de birinci yabancı dil İngilizce’dir. Anasınıfında yabancı dil eğitimi görmeye başlayan öğrencilerimizin ilkokulu bitirdiklerinde A1-A2, ortaokulu bitirdiklerinde ise B1-B2 seviyesinde İngilizce bilgisine ulaşmalarını amaçlıyoruz.
İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Biz ide’de bunu sağlamak için büyük çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan deneyimli bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Kadromuzun en az %70’i ana dili İngilizce olan (İngiliz, Amerika, Kanada vb. vatandaşı) öğretmenlerden oluşuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci yabancı dilimiz olan İspanyolca eğitimi, 4. sınıfta başlıyor. Dersler, anadili İspanyolca olan öğretmenler tarafından veriliyor.

Okula Kabul Sınavı
5, 6, 7 ve 8. sınıfa geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen Öğrenci Kabul Sınavı ile her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenci alınır. Okula Kabul Sınavı, Ocak – Haziran ayları arasında yapılır. Başarılı öğrencilere de sınav sonuçları doğrultusunda %100’ kadar burs imkânı sağlanmaktadır. 

Sınavın Uygulanması: 5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak sınavda her seviyede müfredata uygun çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır, gözetmen eşliğinde yapılır.

Sonuçların İlanı:
Sınav sonuçları, 2 gün içinde değerlendirilerek iletişim numaraları ve mail üzerinden bildirilir.

Okula Kabul Sınavı Esasları
Öğrencinin okula kabul edilmesi için girdiği kabul sınavından 370 ve üzerinde puan alması gerekir. 370’den düşük puan almış olan öğrenciler kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemezler. 

400 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise çeşitli oranlarda başarı bursu almaya hak kazanır. Sınav sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

Verilen eğitim bursu 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir.

Okul Saatleri

Dersler saat 08.50’de başlar, son ders zili ise saat 15.55’te çalar. En geç, 16.10 gibi servisler okuldan hareket etmiş olur.

Okul Üniforması

ide okulları üniformaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci kılık-kıyafetiyle ilgili yönetmeliğine uygun, rahat, kullanışlı kumaş ve renklerden oluşur. Öğrenciler yaz ve kış için olduğu gibi beden eğitimi dersi için de ayrı üniformalar giyerler.

Üniforma Kuralları ve Öz Bakım

Öğrencilerin belirlenmiş okul kıyafetini giymeleri gerekir. Öğrenci forması, öğrencilerin her sabah ne giyeceklerini düşünmek için zaman ve zihinsel enerji harcamamaları, aralarında gereksiz ve olumsuz rekabetin oluşmaması, uygun öğretim ortamı yaratılması açısından önemlidir.  

Öğrencilerimiz, çarşamba günleri dışında, okula gelirken okul kıyafetlerini giyerler. Çarşamba günleri “free day” (serbest gün)  uygulanır. Ancak o gün, öğrencinin sosyal ve kültürel bir etkinliği varsa, okul kıyafetini giymesi gerekebilir. Serbest kıyafet günlerinde okul ortamına uygun kıyafetler giyilmesi gerekir.

Beden Eğitimi Forması

Öğrenciler beden eğitimi dersinin olduğu günlerde ve kulüp günlerinde beden eğitimi kıyafeti ile okula gelebilirler.  Ders sonunda kirlenen T-shirtlerini değiştirebilmeleri için yedek T-shirt getirmeleri önerilir.

Spor salonunu temiz tutabilmek amacı ile dışarıda giyilen spor ayakkabısı ile salona girilmesine izin verilmez. Öğrenciler dolaplarında yedek spor ayakkabısı bulundurabilirler.


Sağlık Hizmeti
Okulumuz, acil durumlarda öğrencilerimizi götürebileceğimiz en yakın hastane olan Özel Çamlıca Medicana Hastanesi ile anlaşmalıdır. Aynı zamanda okul saatleri içerisinde, tam zamanlı görev alan okul hemşiremiz bulunuyor.

Yemek Hizmeti
Okulumuzda yemek hizmeti, ide Yemekhane bünyesinde çalışan yemekhane personeli tarafından verilmektedir. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşamüstü de bir ara öğünümüz bulunuyor. Yemekler okulumuzun yemekhanesindeki mutfakta, hijyenik koşullarda günlük olarak ve içme suyu kullanılarak hazırlanır. Kullanılan ürünlerin hepsi markalı ürünlerdir. Donmuş ürün kullanılmaz. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma amacıyla sofrada tuz bulunmaz. Aylık yemek listeleri sağlık ve beslenme koşulları, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak özenli bir çalışma ile komisyon tarafından hazırlanır ve diyetisyen tarafından kontrol edilir. Aylık listeler web sayfasında yayınlanır. Yemekhane çalışanlarının tümü periyodik sağlık kontrolünden geçer.


Servis Hizmeti

Servis Hizmetleri, 1997 yılından beri özel okul öğrenci taşımacılığı yapmakta olan Nergiz Turizm tarafından verilmektedir. Servis kayıt işlemleri için, Eylül ayında açıklanan tarihlerde Nergiz Turizm yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Temizlik ve Güvenlik Hizmeti
Okulumuzun temizlik ve güvenlik hizmetleri, tesis yönetim hizmetleri sektöründe lider konumunda olan ISS Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

Yıllık Eğitim Ücreti 
İstanbul özel okulları arasında kendine ayrıcalıklı bir yer edinen ide okulları, eğitim yaklaşımı ve yıllık eğitim-öğretim fiyatları hakkında detaylı bilgi edinmek için https://www.ide.k12.tr/on_kayit üzerinden form doldurabilirsiniz.