ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız. Öğrencilerimiz, Atatürk ilkelerinden ödün vermeden yaşam becerileri ile entegre edilmiş, akademik yönü kuvvetli bir eğitim alır; İngilizceyi etkin kullanan, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişirler.

Farklılıklara Açık Eğitim
Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
ide okullarında öğrenme sürecini yakından takip edilir, farklı yollarla öğrenen öğrencileri desteklemek amacıyla bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB tarafından önerilen ders kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve önerilen özgün materyaller, çalışma kağıtları ve eğitim teknolojileriyle desteklenir.

Sosyal Eğitim Alanları
Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla sosyal yardım projeleri düzenlenir. Yaşlılar evi, ihtiyaç sahibi kurumlar ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir. Sosyal yardım projeleri, öğrenciler veya öğretmenler tarafından önerilir ve organize edilir.


SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ GENEL AMAÇLARIMIZ:
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,
 • Kendini ve çevresini tanıyan,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki sorun ve olaylara karşı duyarlı,
 • Kendine, çevresine ve bütün canlılara karşı saygılı, 
 • Kültür, dil, din ve etnik farklılıkları zenginlik olarak kabul eden ve kendisini bu zenginliğin bir parçası olarak gören bireyler yetiştirmektir.

TÜRKÇE DERSİ GENEL HEDEFLERİ:
 • Türk ve Dünya Edebiyatı’nın klasik ve çağdaş sanatçılarını, eserlerini tanıyan; bu eserleri analiz edebilen ve değerlendiren,
 • Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisini kavrayabilen,
 • Türkçeye saygılı, Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Dil sevgisi ve anadil bilinci, duyarlılığı gelişmiş,
 • Eser temelli bir anlayışla farklı metin türleri üzerinden yaşam boyu sürdürüp geliştireceği bir dil yetisi kazanmış,
 • Türkçe dersinin temel becerilerini teknolojik destekli yollarla geliştiren,
 • Sözlü, sözsüz, yazılı iletişim dilini Türkçe çerçevesinde etkili kullanan,
 • Düşünce ve imgelerini yaratıcılığa dönüştüren,
 • Söz varlığı gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

MATEMATİK DERSİ GENEL HEDEFLERİ:
Matematik Bölümü olarak öğrencilerimizde geliştirmek ve sonrasında üst seviye beceri kazandırmak istediğimiz özelliklerin en başında analitik düşünme becerisi gelir. Analitik düşünce, evrensel geçerliliği ispatlanmış bir algoritmadır. Öklid’in günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce açıkladığı bu bakış açısı, bugünkü matematiğin ve doğal olarak bilimin temelini oluşturur. 

ide okulları olarak amacımız;

Öğrencilerimizin Matematik dersinde görülen her konunun günlük bir karşılığı olduğunu fark etmesi, hayatın içinde gördüğü olayları matematiksel olarak ifade edebilmesidir. Bunların yanında; matematiğe bakışı olumlu, özgüveni yerinde, problem çözmenin bir süreç olduğunu kabullenmiş, çaba gösteren, olası küçük başarısızlıklarda yılgınlığa düşmeyip devam edebilen, donanımlı ve başarılı dünya vatandaşları yetiştirmektir. 

İşte tam olarak bu nedenle Matematik her yerde… Matematik ide’de…

FEN BİLGİSİ DERSİ GENEL HEDEFLERİ:
ide Ortaokulu’nda; Milli Eğitim Müfredatı kazanımları; kavram ve sorgulama temelinde bütünleştirilerek, farklı becerilere yer veren bir içerikle takip edilir. 

Öğrencilerimizle; laboratuvar çalışmalarımızda gözlem yaparak, veri toplayarak, kaydederek, yorumlayarak, kontrollü deneyler yapılır. Yapılan deneylerin raporları yazılır. Bu şekilde; öğrencilerin deneylerden sonuç çıkarma becerileri geliştirilir.

Ölçme - karşılaştırma, gözlem ve deney yapmaya dayalı bu etkinliklerle öğrencilerin öğrenme tecrübelerinin; günlük hayat bilgileriyle ilişkilendirmeleri sağlanır.

Ödev, proje ve performans görevleriyle öğrencilerin sunum becerileri geliştirilir.

Bu çalışmalar yapılırken teknolojinin desteği interaktif web siteleri ve tablet uygulamalarıyla alınır. Öğrencilerimizin bireysel çalışmalarının yanı sıra kimi zaman eşli ve kimi zaman grupla çalışması sağlanarak akran koçluğu yapmaları desteklenir.